Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya

Tanggungjawab Jabatan Kebersihan & Kesihatan Persekitaran adalah meliputi semua aspek kebersihan dan kesihatan seluruh kawasan  bandaraya berlandaskan pada Undang-undang Kecil DBKK dan undang-undang yang berkaitan seperti berikut:

 1)    Food and eating premises by-Laws 1966

 2)    Hawkers by-Laws 1966

 3)    Markets by-Laws 1966

 4)    Hygiene and conservancy by-Laws 1984

 5)    Anti Litter by-Laws 1984

 6)    Tamu’s by-Laws 1980

 7)    Control of animal by-Laws 1981

 8)    Street and public places by-Laws 1966

 9)    Registration and control of dog by-Laws 1963

 10) Hairdresser by-Laws 1966

 11) Pub and lounge by-Laws 1966

 12) Hotels nad lodging houses by-Laws 1960

 13) Destruction of desease bearing insect act 1975

 14) Anti tobacco regulation 1993

 15) Public health ordinance 1960

 16) Food act 1983

 17) Food regulation 1985

Jabatan ini beroperasi berdasarkan kepada empat(4) bahagian iaitu:  

1)     Bahagian Kesihatan Umum  

2)     Bahagian Pengurusan sisa Pepejal dan Perkhidmatan Bandar

3)     Bahagian Pembersihan Bandar dan Pengurusan Pasar

4)     Bahagian Pengurusan Penjaja dan Peniaga Kecil

Visi Jabatan

Mencapai sebuah bandaraya yang terbersih, terindah dan menarik di Malaysia

Misi Jabatan

Membanguna dan menggerakkan kerjasama pintar antara sector awam, sector swasta serta masyarakat awam ke arah bandaraya yang terbersih dan sejahtera berteraskan semangat cintakan Kota Kinabalu.

Fungsi Bahagian Kesihatan Umum

1)    Mengawal kebersihan dan kesihatan persekitaran

2)    Mengawal kualiti mutu makanan, premis makanan dan premis-premis awam

3)    Mengawal penyakit-penyakit berjangkit yang dibawa oleh vektor dan binatang peliharaan.

Fungsi Bahagian Pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan Bandar

1)  Melaksanakan kerja-kerja pengutipan sampah

2)  Menyediakan keperluan tong sampah awam dan menjaga kebersihan rumah sampah.

3)  Mengusahakan pengurangan sisa pepejal dengan menyediakan kemudahan tempat pengumpulan bahan kitar semula serta mengadakan program-program kesedaran dan penggalakan kitar semula , kompos dan kebersihan persekitaran.

Fungsi Bahagian Pembersihan Bandar dan Pengurusan Pasar

1)  Melaksanakan kerja-kerja penyapuan di kawasan-kawasan awam.

2)  Melaksanakan kerja-kerja pembersihan tandas-tandas awam.

3)  Mengurus dan mengawal kebersihan bangunan pasar serta memproses permohonan peniaga

Fungsi Bahagian Pengurusan Penjaja dan Peniaga Kecil

1)  Mengurus dan mengawal kebersihan tapak jaja serta memproses permohonan penjaja.

2)  Menyediakan peluang perniagaan kepada peniaga kecil.

Objektif Jabatan

1)  Mempertingkatkan tahap kebersihan persekitaran melalui peningkatan kesedaran  masyarakat  bandaraya.

2)  Memberi perkhidmatan bandaraya yang berkualiti selaras dengan ekspektasi pelanggan.

3)  Mempertingkatkan pelaksanaan Program kitar semula selaras dengan dasar kerajaan pusat

4)  Menyediakan kemudahan dan peluang perniagaan kecil kepada warga kota